SOCIAL NEWS » มอนเดลีซ ประเทศไทย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในฐานะกำลังสำคัญสนับสนุนภาคการศึกษาไทย ผ่านโครงการโรงเรียนสุขหรรษา

มอนเดลีซ ประเทศไทย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในฐานะกำลังสำคัญสนับสนุนภาคการศึกษาไทย ผ่านโครงการโรงเรียนสุขหรรษา

11 กันยายน 2020
635   0

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการยกย่องบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงฯ และภาคการศึกษาของไทย 

โดย มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 89 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปในประเทศต่างๆ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมด 5 ประเทศ นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้มอบเงินทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้แก่โรงเรียนในโครงการสุขหรรษา (Joy Schools) และนักเรียนทุนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปในประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมด 5 ประเทศ นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้มอบเงินทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้แก่โรงเรียนในโครงการสุขหรรษา (Joy Schools) และนักเรียนทุนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท

เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ